Privacy

Privacy Statement Stichting Sociaal Culturele Centra ‘s-Hertogenbosch

Stichting SCCH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw naam, geslacht, uw NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. U kunt zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage en verzet.

Doel van de gegevensverwerking

Stichting SCCH verzamelt persoonsgegevens van personen en of organisaties, die bij Stichting SCCH zalen huren, of anderszins producten of diensten van Stichting SCCH afnemen, van bezoekers aan SCC de Schans, SCC d’n As en/of SCC de Stolp of de Stichting SCCH  de website van SCC de Schans, SCC d’n As en/of SCC de Stolp bezoeken voor de volgende doeleinden:

  • om aan gasten de door hen gereserveerde zalen en eventuele andere producten te kunnen bevestigen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de huur en duur van de reservering;
  • voor directe marketing activiteiten van Stichting SCCH, in het bijzonder om de toekomstige gast(en) te kunnen informeren over Stichting SCCH, de mogelijkheden en haar (andere) producten en diensten en om deze informatie op de toekomstige gast(en) te kunnen afstemmen;
  • om de nieuwsbrief van Stichting SCCH toe te kunnen sturen aan relaties, die zich daarvoor hebben aangemeld;
  • voor interne statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
  • om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Stichting SCCH van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Afmelden nieuwsbrief

Iedere keer dat wij u per e-mail een boodschap sturen voor direct marketing doeleinden, wordt u via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat u wordt verwijderd uit het bestand dat Stichting SCCH gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kunt u een bericht naar de secretaris van de stichting sturen.

Bewaren gegevens

Stichting SCCH respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, dit geldt ook voor het zaalreserveringssysteem op onze website. We bewaren deze gegevens slechts voor interne statistische doeleinden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging

Stichting SCCH heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Contact

Voor vragen over het privacy beleid van Stichting SCCH in verband met de verwerking door Stichting SCCH van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Bestuur Stichting Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch
Troelstradreef 160
5237 DE ‘s-Hertogenbosch

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen, die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting SCCH. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Stichting SCCH worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting SCCH. Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten

Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Stichting SCCH, de aan haar gelieerde organisaties of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting SCCH.

Wijzigen statement

Dit privacy statement kan door Stichting SCCH worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Stichting SCCH.

Bestuur Stichting Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch
Troelstradreef 160
5237 DE ‘s-Hertogenbosch

Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van Stichting Sociaal Culturele Centra ’s-Hertogenbosch zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

’s-Hertogenbosch, 20 mei 2018